Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Get-Web.nl V.O.F.

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Get-Web.nl . Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Get-Web.nl , tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst met Get-Web.nl verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden werden het laatst gewijzigd op 04-04-2011.

1. Definities

a. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen.
b. Onderhoud van een website: het door Get-Web.nl inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever.
c. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Get-Web.nl een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2. Toepasselijkheid

a. Door ondertekening van een overeenkomst met Get-Web.nl verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Get-Web.nl en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
b. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Get-Web.nl opgenomen wordt.

3. Aanbieding en acceptatie

a. Alle offertes en prijsopgave door Get-Web.nl zijn geheel vrijblijvend.
b. Offertes en prijsopgave door Get-Web.nl blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Get-Web.nl . Facturering geschiedt op basis van deze offerte in 2 termijnen n.l:
c. Alle documenten voor de website dienen aangeleverd te worden (digitaal beeldmateriaal en teksten) binnen een termijn van 6 maanden na ondertekening van de offerte.

· 50% aanbetaling na acceptatie offerte

· 50% betaling na oplevering van de website

c. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Get-Web.nl zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard.

4. Duur en beëindiging

a. Het ontwerpen van een nieuwe website door Get-Web.nl voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website.
b. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen Get-Web.nl en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
c. Een webhosting-overeenkomst tussen Get-Web.nl en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd voor telkens een volledig jaar. Het opzeggen van de webhosting-overeenkomst is mogelijk tot 2 maanden vóórdat de overeenkomst verlengd wordt.
d. Get-Web.nl kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Get-Web.nl gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden.
e. Get-Web.nl heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

5. Levering en levertijd

a. Get-Web.nl gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
b. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt Get-Web.nl eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Get-Web.nl . Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat Get-Web.nl ervan uit dat opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties zal Get-Web.nl de gemaakte kosten te verhalen. Mocht Get-Web.nl onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Get-Web.nl alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Get-Web.nl een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
c. Indien door schuld van de klant Get-Web.nl de opdracht niet kan voltooien binnen de mondelinge of schriftelijke overeenkomst van de levertijd, dit door het niet verstrekken van de informatie die nodig is voor de voltooiing van de site, zal Get-Web.nl zich genoodzaakt zien een schriftelijke herinnering aangetekend te versturen, met de mededeling dat de opdracht binnen 14 dagen geannuleerd zal worden, met behoud van de reeds aanbetaalde som.
d. Bij registratie van een domeinnaam via Get-Web.nl dient te allen tijde rekening gehouden te worden met een levertijd van enkele weken. Deze termijn geldt vanaf het moment dat Get-Web.nl de voor de domeinnaamregistratie benodigde documenten van de opdrachtgever ontvangen heeft.
e. Door Get-Web.nl gemaakte websites worden op een nader te specificeren wijze (ftp, e-mail, diskette of cd-rom) aan de opdrachtgever opgeleverd. Wanneer de opdrachtgever tevens een webhosting-contract sluit via Get-Web.nl wordt de site op de server geïnstalleerd door Get-Web.nl . Eventuele papieren behorende bij de webhosting worden aan de opdrachtgever toegestuurd.

6. Overmacht

a. Get-Web.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Get-Web.nl als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
b. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Get-Web.nl alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Get-Web.nl geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Get-Web.nl tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

7. Prijzen

a. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
b. Wijzigingen in de tarieven worden door Get-Web.nl minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

8. Betaling

Facturering geschiedt op basis van deze offerte in 2 termijnen n.l:

· 50% aanbetaling na acceptatie offerte

· 50% betaling na oplevering van de website

a. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Get-Web.nl is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Get-Web.nl het verschuldigde bedrag te voldoen.
b. Bij een onderhoudscontract voor een website wordt door Get-Web.nl aan de opdrachtgever elk kwartaal een factuur gestuurd. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Get-Web.nl het verschuldigde bedrag te voldoen.
c. Bij een webhosting-contract betaalt de opdrachtgever het gehele bedrag voor een jaar vooruit.
d. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 2 weken na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan Get-Web.nl over het openstaande bedrag.
e. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Get-Web.nl een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 8.d onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief. In het laatstgenoemde geval behoudt Get-Web.nl zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
f. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 2 weken na facturering Get-Web.nl hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, welke binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
g. Indien Get-Web.nl abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Get-Web.nl het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
h. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Get-Web.nl heeft voldaan.
i. De door de klant aan te leveren stukken (afbeeldingen en tekst),  zullen binnen een termijn van 6 maanden na ondertekening zijn aangeleverd,  zo niet wordt de eindrekening verstuurd en zal Get-Web.nl op een later tijdstip (in overleg) de website afmaken.

9. Copyright

a. Al het door Get-Web.nl vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Get-Web.nl niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door Get-Web.nl gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door Get-Web.nl vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij Get-Web.nl een contract is aangegaan.
b. Het eigendom van door Get-Web.nl verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Get-Web.nl , tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Get-Web.nl hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Get-Web.nl gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
c. Get-Web.nl behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

10. Aansprakelijkheid

a. Voor zover Get-Web.nl bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Get-Web.nl weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Get-Web.nl op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Get-Web.nl of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Get-Web.nl .
b. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Get-Web.nl slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Get-Web.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
c. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd (onderschept) kan worden. Get-Web.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
d. Get-Web.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
e. De opdrachtgever dient Get-Web.nl terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Get-Web.nl geleden schade.
f. Get-web.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het feit dat er een website, of CMS systeem of E-Commerce gehackt is op een server van een provider waar mee samen wordt gewerkt door Get-Web.nl

11. Overdracht van rechten en verplichtingen

a. Get-Web.nl noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

12. Reclame

a. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Get-Web.nl , waarna Get-Web.nl deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Get-Web.nl binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
b. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

13. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

a. Get-Web.nl behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
b. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 14 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
c. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging. (zie artikel 4 van deze leveringsvoorwaarden)

14. Overig

a. Get-Web.nl zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Get-Web.nl .
b. Wanneer Get-Web.nl bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt.
c. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Get-Web.nl zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
d. Get-Web.nl is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

15. Geschillenregeling en toepasselijk recht

a. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Get-Web.nl en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, als wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
b. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
c. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Haarlem aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door Get-Web.nl met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Get-Web.nl beslissend.
Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen.

Get-Web.nl V.O.F.
Bernadottelaan 34
2037 GS Haarlem
tel 023-5335577
fax 023-5334571
mob 06-15182106
KvK 34170775
ABN-AMRO 62.48.49.783
BTW nr. NL8172.01014.B01

info@get-web.nl
https://www.get-web.nl